Reglement

Stichting Volkswagenaudiclaim is onderdeel van Stichting Audiclaim en streeft naar een optimale en billijke oplossing voor de geregistreerde belanghebbenden maar kan geen resultaat garanderen. De Stichting Volkswagenaudiclaim heeft hiertoe een website opengesteld onder de naam www.volkswagenaudiclaim.nl /.com Alle kosten van de activiteiten om deze doelen te bereiken worden door de stichting gedragen. De stichting vraagt geen bijdrage aan geregistreerde belanghebbenden. Wel is de geregistreerd belanghebbende een succesfee verschuldigd. Deze bedraagt 25% van het behaalde resultaat. Om geregistreerd te worden als geregistreerde belanghebbende, dient aangemeld te worden via de website www.volkswagenaudiclaim.nl of www.volkswagenaudiclaim.com, waarbij u in de aanmeldprocedure akkoord aanvinkt met reglement. Door middel van aanmelding machtigt u Stichting Volkswagenaudiclaim om, u in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen en op te treden bij collectieve juridische procedures en/of eventuele collectieve schikkingen. Het voeren van juridische procedures en/of onderhandelingen geschiedt op basis van “no cure no pay”. Hetgeen inhoudt dat de geregistreerd belanghebbende onafhankelijk van het resultaat niets hoeft te betalen.

Indien er wel resultaat wordt behaald, dan bent u het vastgestelde percentage van 25% verschuldigd over het voordeel dat u verkrijgt. In de procedures wordt tevens het bedrag voor juridische kosten in de vordering bij de verzekeraar meegenomen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat (een deel) van de door u aan de stichting te betalen succesfee op de tegenpartij kan worden verhaald. Zodra uw inschrijving door de stichting is ontvangen start de dienstverlening en is geregistreerd belanghebbende ten alle tijden de no cure no pay succesfee van 25% verschuldigd. De geregistreerd belanghebbende verklaart uitdrukkelijk deze succesfee van 25% verschuldigd te zijn ook al maakt de geregistreerd belanghebbende geen gebruik van het ten laste van Volkswagen/Audi behaalde resultaat. Ook verklaart de geregistreerd belanghebbende uitdrukkelijk de 25% succesfee verschuldigd te zijn indien de geregistreerd belanghebbende zelf tot een regeling komt met Volkswagen/Audi zowel door middel van onderhandeling of door het voeren van een rechtszaak. Middels een digitale (nieuwsbrief en/of e-mail) wordt de geregistreerde belanghebbende op de hoogte gehouden van de voortgang c.q. ontwikkelingen. Stichting Volkswagenaudiclaim is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van Volkswagen/Audi of haar rechtsopvolgersverzekeraars die eventueel voortvloeien uit een schikking met of rechtszaak tegen Volkswagen/Audi. Wel zal Stichting Volkswagenaudiclaim zich inzetten om nakoming te bewerkstelligen.

Het bestuur Amsterdam, 12 september 2015